Preskočiť na obsah

Kronika mestskej časti

Z dejín Mestskej časti Košice-Kavečany

Kavečany (maď. Kavecsán) začal osídľovať v päťdesiatych a šesdesiatych rokoch XIV. storočia mag. Budislav (Bodislav), pán hradu Sokoľa.

1347

Prvá písomná zmienka

Keďže táto dedina bola osídľovaná na území, ktoré patrilo čiastočne do územia Horných Košíc, ktoré prináležalo od roku 1347 mestu Košice, vznikol z toho veľký spor medzi uvedeným mag. Budislavom, pánom hradu Sokoľa a Košicami, ako sa o tom podrobne dozvedáme z listiny krajinského sudcu (judex curiae) komesa Štefana Bubeka z r. 1364.

1423

Osídlenie

Táto dedina sa tu neuvádza pod konkrétnym menom, ale ide tu iste o dnešnú obec Kavečany. Kavečany boli osídlené hneď od začiatku slovenských ľudom, a to pravdepodobne ľudom zo starších dedín patriacich k hradu Sokoľ, ako sú dediny Sokoľ, Tepličany, a pod. Kavečany v nasledujúcom období zostávajú ďalej poddanskou dedinou hradu Sokoľ, ale v roku 1423 ich dáva kráľ Žigmund mestu Košice. 

1423

Rozvinutá dedina

Kráľ Žigmund vymenil totiž hrad Sokoľ aj s príslušenstvom od Jána Bubeka z Plešivca za hrad Hrušov a oddelil dedinu Kavečany (pos. seu villam Kalachyan) od hradu Sokoľa a dal ju 28. októbra 1423 Košiciam. Kavečany boli potom uvedené do držby Košiciam jasovským konventom 24. marca 1423. Kavečany od týchto čias patrili Košiciam. Kavečany sa teda v roku 1423 uvádzajú ako rozvinutá dedina (villa). 

1427

V portálnom súpise Abaujskej stolice z r. 1427 sa neuvádzajú, ale vtedy sa neuvádzajú ani Nižný a Vyšný Tejkeš, ktoré tiež patrili Košiciam. 

1567

 Za dikálneho súpisu Šarišskej stolice r. 1567 bolo v Kavečanoch (Kawachan) 5 port. Kavečany totiž ležali na rozhraní Abaujskej a Šarišskej stolice, ale r. 1427 sa neuvádzajú ani v portálnom súpise Šarišskej stoilice. 

1773

Slovenská reč

 V lexikóne z roku 1773 sa uvádzajú ako dedina, kde prevláda slovenská reč.

1918

Až po roku 1918 sa objavuje forma Kľače. Podobného pôvodu sú aj miestne názvy Košický Klečenov a Zemplínsky Klečenov, ale tieto názvy neprešli prirodzeným vývinom v slovenskej reči, keďže v nich bola načas pretrhnutá kontinuita pôvodného slovenského obyvateľstva a nové, prevažne grécko-katolícke obyvateľstvo, vytvorilo si nový názov z maďarského názvu Kelescén s príponou -ov.

Vznik názvu obce – podľa zápisov v dokladoch:

1423 – poss. seu villa Kalachyan, Kalaczan
1440 – poss. Kewechen
1555 – Kawaczan
1558 – Kawachyan, Kawaczan
1567 – Kawachan
1773 – sloven. Kavaczany, maď. Kavocsán
1808 – sloven. Kawočany, Kwačany, maď. Kavocsán
1903 – sloven. Kavečany, maď. Kavecsán
1906 – Kavečany

Najstarší písomný doklad z r. 1423 (Kalachyan, Kalaczan) ukazuje, že pôvodný slovenský názov bol asi Kľačany, tieto názvy nachádzame vo všetkých krajoch na Slovensku.