Preskočiť na obsah

Územný plán

Návrh ÚP HSA Košice, Zmeny a doplnky 2015

UP HSA Kosice, Zmeny a dopnky 2015, Oznamenie o prerokovani

Územný plán zóny Košice-Kavečany, Zmeny a doplnky 2014oznámenie o prerokovaní

Územný plán zóny Košice-Kavečany, Zmeny a doplnky, oznámenie o prerokovaní

Územný plán zóny Košice-Kavečany, Zmeny a doplnky 2014Oznámenie o prerokovaní

Územný plán zóny Košice-Kavečany, Zmeny a doplnky 2014 – verejná vyhláška

Identifikácia vlastníkov regulovaných pozemkov

Územný plán zóny Košice-Kavečany, Zmeny a doplnky 2014Prerokovanie – Dokumentácia k nahliadnutiu

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny Košice- Kavečany, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom RašimPhD,MPH oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2014. Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2014v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, reg. č. 294.
Spracovateľom Územného plánu zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2014 je Ing. arch. Ján Sekan, autorizovaný architekt SKA.
Cieľom obstarania Územného plánu zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2014 je spoločenská dohoda o zmene regulácie funkčného využitia pozemkov, vyjadrená uznesením MsZ Košice
o schválení v Územného plánu zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2014, v nasledovných riešených lokalitách :

Lokalita „Oblá ulica“ – zmena funkčnej regulácie pozemkov
p. č.KNC389/1;389/2(KNE 8); KNC 392 ;382/5;382/1;382/6; 383 k. ú. Kavečany, určujúcej podmienky umiestnenia štyroch radových rodinných domov a prístupovej komunikácie k radovým rodinným domom na regulovaných pozemkoch

Lokalita „ Pri cintoríne – záhrady“ – zmena a doplnenie funkčnej regulácie pozemkov
p. č.KNC 1602/2; 1609/31; 1609/22; 1609/44; 1609/43; 1609/30; 1609/63; 1609/62; 1609/61; 1609/64; 1609/60; 1609/33; 1609/50; 1609/68; 1609/74; 1609/46; 1609/54; 1609/48; 1609/56; 1609/49; 1609/57; 1609/59; 1609/72; 1609/73; 1609/35; 1609/29; 1609/65; 1609/70; 1609/75; 1609/16; 1609/17; 1609/18; 1609/79; 1609/19; 1609/41; 1609/26; 1609/27; 1609/28 k. ú. Kavečany, určujúcej podmienky umiestnenia samostatne stojacich rodinných domov a prístupových komunikácií k rodinným domom na regulovaných pozemkoch

Verejnosť môže svoje požiadavky na riešenie ÚPN Z Košice – Kavečany Zmeny a doplnky 2014, adresovať písomne na Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice do 15 dní od dátumu zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice.
Vlastníci vyššie uvedených regulovaných pozemkov môžu svoje požiadavky na riešenie ÚPN Z Košice – Kavečany Zmeny a doplnky 2014, adresovať písomne na Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice do 15 dní od doručenia tohto oznámenia.

Územný plán zóny Košice – Kavečany, Zmeny a Doplnky 2014, lokality

Územný plán zóny Kavečany

Územný plán zóny /ÚPN Z/ Kavečany je súčasťou Územného plánu hospodársko -sídelnej aglomerácie /ÚPN HSA/ Košice. Obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie a orgánom územného plánovania v zmysle stavebného zákona je Mesto Košice, ktoré je v zmysle Štatútu mesta Košice v otázkach územného plánovania zastúpené Referátom Útvar hlavného architekta mesta Košice.

Kavečany /zastavané územie/ nájdete v klade pod číslom 10, 6, legendu k ÚPN po číslom 36

Oznámenie o opätovnom prerokovaní ZaD ÚPN HSA Košice

Oznámenie o opätovnom prerokovaní ZaD ÚPN HSA Košice , dňa 23.05.2012 (streda) o 17.00 hod. v malej zasadačke, prizemie MMK, Tr.SNP 48A, Košice

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice – Kavečany