Návrh VZN MČ Košice-Kavečany o ochrannom pásme pohrebiska v MČ

Upravené
26. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. marca 2021 − 25. marca 2021