Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Upravené
14. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
22. októbra 2018