Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. augusta 2017