Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. augusta 2017