Preskočiť na obsah

Zámer prenájmu nehnuteľností

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2016

MČ Košice-Kavečany v súlade s §9a, ods. 9, písm.c) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok v k. ú. Kavečany:

           – budovu súp. č. 374 zapísanú na LV 1647 a postavenú na parcele C KN č. 1512/3 s príslušenstvom
           – budovu súp. č. 218 zapísanú na LV 1595 a postavenú na parcele C KN č. 153/3 s príslušenstvom
           – pozemok zapísaný na LV 1407, časť parcely C KN č. 154, ostatná plocha, o výmere 27,52 m²  

a to z dôvodu hodného osobitého zreteľa.

 

JUDr. Martin Balčík, starosta