ÚPN-HSA Košice, Zmeny a doplnky 2015 – Oznámenie OÚ Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie o strategickom dokumente

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. septembra 2015

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-hospodarsko-sidelnej-aglomeracie-kosice-zmeny-doplnky-2015