Rozhodnutie OÚ Košice, Pozemkový a lesný odbor

Zverejnené
20. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. januára 2021 − 4. februára 2021