Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou

Upravené
15. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
28. septembra 2016