Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 25. januára 2018.
Upravené 14. marca 2020.