Preskočiť na obsah

Oznámenie na predĺženie lehoty na doručenie písomných pripomienok k ÚP dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia“

Zverejnené 7.9.2018.

Mesto Košice ako orgán územného plánovania predlžuje lehotu na doručenie písomných pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia“

d o  3 0 . s e p t e m b r a  2 0 1 8 .

Verejnosť môže doručiť písomné pripomienky k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia“ a k Správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 40/A, 040 11 Košice alebo elektronicky prostredníctvom pripomienkovího formulára. Na písomné vyjadrenia uplatnené po tejto lehote orgán územného plánovania neprihliadne

Všetky potrebné informácie k pripomienkovanému dokumentu ako aj formulár pre pripomienkovanie sú zverejnené na stránke mesta Košice  v  Oznámení o prerokovaní „Územný plán mesta Košice-koncept riešenia“. Nový územný plán mesta Košice je strategickým dokumentom, ktorý sa dotýka aj Mestskej časti Košice – Kavečany, preto je vhodné, aby obyvatelia MČ Košice Kavečany vyjadrili písomne svoj názor k pripravovaným zmenám, resp. zamýšľaným zmenám v územnom plánovaní, ktoré sa dotýkajú priamo mestkeskej časti Košice – Kavečany.